Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

po zebraniu…

Posted by soltys On Czerwiec - 15 - 2018

Znalezione obrazy dla zapytania zebranie wiejskie

Szanowni Państwo. Pozwólcie, że przedstawię krótką informację o wczorajszym zebraniu wiejskim w Rewie. Spotkaliśmy się w świetlicy wiejskiej o godzinie 18.00. Tradycyjnie musieliśmy odczekać 15 minut, aby móc podejmować prawomocne decyzje, co oczywiście spowodowane jest niską frekwencją. Z zaproszonych gości przybyli z-ca wójta Gminy Kosakowo Pan Marcin Majek, kierownik ref. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w UG Pani Anna Browarczyk, przedstawiciele policji w osobach komendanta komisariatu policji w Kosakowie oraz dzielnicowego Rewy, przedstawiciel Straży Gminnej oraz dyrekcja PUK PEKO w osobie Pana Zdzisława Jaroniego. Odwiedził nas również zaprzyjaźniony radny z Kosakowa Pan Jerzy Stankiewicz.

Na początku zebrania przedstawiłem mieszkańcom, informacje o stanie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego oraz innych mniejszych i większych inwestycjach prowadzonych w Rewie a finansowanych z budżetu gminy czy też środków zewnętrznych. Poinformowałem również o akcjach podejmowanych przez sołectwo. Następnie głos zabrali goście przedstawiając informację o stanie przygotowania do sezonu letniego w ramach ich kompetencji. Po wystąpieniach gości odbyła się dyskusja, momentami ożywiona ale przede wszystkim merytoryczna za co serdecznie dziękuję. Podczas rozmów wykrystalizował się jeden, główny problem dotyczący parkowania pojazdów w miejscowości a dokładnie brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych co powinno skłonić wszystkich do podjęcia kroków, zmierzających do rozwiązania tego problemu, który oczywiście będzie narastał. Dyskutowano również o wielu innych sprawach. Mieszkańcy zadawali pytania, na które goście starali się jak najlepiej odpowiadać. Podjęto również jeden wniosek formalny, dotyczący budowy dwóch przejść dla pieszych przy ulicy Jantarowej i Wiklinowej. Jedynym minusem, nad którym ubolewam to jak zwykle niska frekwencja mieszkańców.

Pragnę raz jeszcze podziękować wszystkim mieszkańcom i gościom za przybycie i za miłą, merytoryczną dyskusję.

Pozdrawiam serdecznie. Sołtys

Zebranie wiejskie

Posted by soltys On Czerwiec - 8 - 2018

Rewa, dnia 07 czerwiec 2018r.
OGŁOSZENIE
SOŁTYS WSI REWA
NA DZIEŃ
14 czerwca 2018 r. /Czwartek/
GODZ. 18,00
w świetlicy wiejskiej przy boisku (ul. Koralowa)
ZWOŁUJE
ZEBRANIE WIEJSKIE
PORZĄDEK ZEBRANIA:
1/ Przygotowanie do sezonu letniego 2018r (informacja służb)
2/ sprawy bieżące
Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla
sołectwa na dzień zebrania. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim
wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w
drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.
SOŁTYS
/-/ Marcin Kopitzki

…po zebraniu wiejskim

Posted by soltys On Wrzesień - 26 - 2017

Szanowni Państwo w dniu wczorajszym odbyło się w Rewie zebranie wiejskie. Mieszkańcy w ilości 34 osób przyjęli zaproponowany porządek zebrania wraz z dwoma zmianami.

W pierwszym punkcie Wójt Gminy przedstawił do konsultacji projekt zmian statutu sołeckiego. Zmiana ta została pozytywnie zaakceptowana wraz z wnioskiem, o przeznaczeniu zaoszczędzonych na nie przeprowadzonych wyborach środków, na rzecz danej miejscowości, w której do wyborów nie doszło.
Kolejnym punktem zebrania było, rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na rok 2018 w kwocie 51832 zł. Tu mieszkańcy przyjęli propozycję rady sołeckiej i zdecydowali o przeznaczeniu środków na poszczególne zadania:
1. zagospodarowanie terenu wokół slipu przy ulicy Koralowej na kwotę 20000 zł.
2. konserwacje elementów drewnianych przy promenadzie na kwotę 5000 zł
3. wkłada sołectwa na modernizację pomostu (wymiana całej konstrukcji drewnianej na kompozytowa) na kwotę 10000 zł.
4. upowszechnianie idei samorządowej na kwote 6000 zł
5. budowa zejścia (schodów) z ulicy Morskiej na promenadę „za ślimakiem”, początek promenady oraz estetyzacja wsi na kwotę 10832 zł

W trzecim punkcie porządku zebranie zdecydowało, o zmniejszeniu z 20000 zł na 10000 zł, tegorocznego zadania z funduszu sołeckiego tj. „Budowa boiska do koszykówki i skateparku” i przeznaczenie tej kwoty, na zakup roślin typu Tuja i obsadzenie nimi ogrodzenia przy przedszkolu oraz zakup iluminacji świątecznych.

W sprawach bieżących odbyła się, dość ciekawa dyskusja na temat prowadzenia działalności żeglarskiej w Rewie i zagospodarowania terenów pod tą działalność. Efektem dyskusji jest kolejne zebranie wiejskie (9 października ) w szerszym gronie, aby określić i omówić istniejące różnice.

Przegłosowano również wniosek o wystąpienie przez Wójta Gminy do Zarządu Dróg w Pucku o naprawę chodników przy drodze powiatowej ulicy Morskiej.

Pragnę podziękować wszystkim przybyłym mieszkańcom, gościom za spokojną, merytoryczną choć momentami emocjonalną dyskusję oraz podjęte wnioski wraz z akceptacją proponowanych zadań w ramach funduszu sołeckiego.
Pozdrawiam sołtys Marcin Kopitzki

Zebranie wiejskie!!!

Posted by soltys On Wrzesień - 19 - 2017

Zmiana obsługi rachunku bankowego Gminy

Posted by admin On Lipiec - 27 - 2017

UWAGA

W związku ze zmianą banku  Gmina Kosakowo informuje, że  został utworzony  nowy rachunek bankowy, przeznaczony do obsługi Budżetu Gminy Kosakowo

  • w PKO Bank Polski SA od  07.2017 r.

                       81 1020 1811 0000 0802 0311 6787  – dochody jednostki

               Wpłat gotówkowych należy dokonywać od dnia 31.07.2017r.  w punkcie obsługi kasowej  Gminy Kosakowo, mieszczącym się w Agencji PKO BP SA w Kosakowie na ul. Żeromskiego 34 ( Pasaż Morski w Kosakowie) w godz. od  9-17.

Rachunek bankowy i punkt kasowy w  Banku Rumia Spółdzielczym w Rumi oddział Kosakowo dla obsługi Gminy Kosakowo są czynne tylko do 30.07.2017r.

Zawody Wędkarskie nad Stawem w Dębogórzu

Posted by admin On Lipiec - 21 - 2017

Nad tym samym stawem, którego kolorową iluminację i rozpryski fontanny podziwiać można wieczorową porą, w ciągu dnia – dokładniej 12 sierpnia br. – rozegrane zostaną Zawody Wędkarskie. Od 10.00 do 12.00 zapraszamy dzieci wraz z pełnoletnimi opiekunami, natomiast od 13.00 do 15.00 – seniorów Dębogórza oraz członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zapisy u sołtysa Dębogórza do dnia 5 sierpnia. Udanych połowów!  

Turniej Siatkówki Plażowej – Rewa 2017

Posted by admin On Lipiec - 5 - 2017

Jeśli lubisz siatkówkę plażową i aktywne formy spędzania wolnego czasu, koniecznie musisz wybrać się do Rewy – jako zawodnik lub kibic. Miłośników emocji sportowych w nadmorskich plenerach zapraszamy 29 lipca br. na Turniej Siatkówki Plażowej- Rewa 2017. Start o godz. 12:00 na plaży za pętlą autobusową. Udział w zawodach bezpłatny, a na zwycięzców czekają nagrody. Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: 058 660-43-04. Niezapomniane wrażenia gwarantowane!

REGULAMIN-TURNIEJ PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ 2017

Nowy, lepszy rozkład jazdy autobusów

Posted by admin On Czerwiec - 21 - 2017

W dniu 19 czerwca 2017 r. został zmieniony rozkład jazdy autobusów. Od tego dnia linia 146 ma kursować o 1/3 częściej w dni powszednie co znaczy, że autobus będzie kursował co 20 minut w godzinach szczytu natomiast w godzinach międzyszczytowych co 40 minut. Nową zmianą jest uruchomienie nowych kursów wczesnoporonnych  i  późnowieczornych.

 

http://www2.zkmgdynia.pl/index_rozklady.php?linia=146

Dnia 6 czerwca została podpisana umowa o budowę ulicy Derdowskiego, która ma mieć początek w Kosakowie z ulicy Żeromskiego a kończyć przy się przy Galerii Szperk w Pogórzu.  Zlecenie budowy zrealizuje firma MTM S.A.. Powstanie po jednym pasie ruchu w obie strony o szerokości 3,5 metra każdy oraz pobocze. Istniejąca droga rowerowa ma zostać bez zmian. W planach jest też instalacja oświetlenia na całej długości oraz doświetlenie przejść dla pieszych, które też są w planach. W skład umowy wchodzi też budowa początku 100 metrów ul. Kościuszki ze skrzyżowaniem ul. Derdowskiego. W ramach odwodnienia powstaną rowy przydrożne a przy skrzyżowaniach kanalizacja deszczowa. Planowo drogą będzie można się już przemieszczać pod koniec  październiku tego roku. Całkowite zakończenie prac związanych z budową drogi ma być w maju 2018 roku.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który obowiązuje od 2003r. został sporządzony dla Podziemnego Magazynu Gazu. Na terenie gminy Kosakowo nie przewiduje się w Podziemnym Magazynie Gazu, składowisk odpadów niebezpiecznych. W kawernach Podziemnego Magazynu Gazu „Kosakowo” może być przechowywany tylko gaz, zgodnie z wydaną koncesją i pozwoleniami.

W magazynach typu kawernowego nie ma możliwości składowania odpadów radioaktywnych. Komora położona jest na głębokości 1020m. Jest udostępniona jednym odwiertem o średnicy około 250 mm. Ten odwiert jest szczelnie zacementowany.

Składowanie odpadów radioaktywnych wymaga dostępu (wejścia) do takiego składowiska. Przy budowie kawern stosuje się technologię ługowania, nie buduje się kopalni tradycyjnej, w której jest szyb. Nie ma możliwości, aby w kawernie na głębokości 1000 m, w złożu soli o miąższości 150m, składować odpady radioaktywne. Materiały radioaktywne składowane są w kopalniach, które są wybierane metodą górniczą na sucho (urabianie materiałami wybuchowymi). Odpady promieniotwórcze można składować wyłącznie w stanie stałym, w opakowaniach zapewniających bezpieczeństwo ludzi i środowiska pod względem ochrony radiologicznej. Zgodnie z „Krajowym planem postępowania z odpadami promieniotwórczymi o wypalonym paliwem jądrowym”  Złoże Soli w Mechelinkach (m.in. z uwagi na walory ekologiczne) nigdy nie było brane pod uwagę.

Na temat „bezpiecznego przechowywania odpadów niebezpiecznych w złożach soli”  pojawiła się wzmianka w Prognozie oddziaływania na środowisko, opracowanej na potrzeby jednostkowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki w Mostach, który jest w fazie sporządzania. Projekt planu miejscowego przewiduje na terenie działki objętej zmianą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę mieszkaniowo-usługową. W Prognozie na str.6  w punkcie 2.1.2. Surowce naturalne,  posłużono się cytatem z „Bilansu Zasobów Złóż Kopalin w Polsce” Państwowego Instytutu Geologicznego i Państwowego Instytutu Badawczego, Warszawa 2015. Autor Prognozy wyjaśnił, że cytat o „bezpiecznym przechowywaniu odpadów niebezpiecznych” nie odnosi się stricte do złoża soli Mechelinki, lecz do potencjalnych możliwości wykorzystania złóż soli: np.  do przechowywania gazu, ropy naftowej, paliw a także odpadów niebezpiecznych.

W odpowiedzi na zapytanie Wójta Gminy Kosakowo, Państwowy Instytut Geologiczny wyjaśnił, że  tekst zamieszczony w Bilansie  o treści:„ (…) Obecnie złoża soli coraz częściej wykorzystywane są, jako wyjątkowo korzystne obiekty geologiczne, do budowy w ich obrębie operacyjnych kawernowych magazynów ropy naftowej, gazu ziemnego i paliw (np. funkcjonujące jako magazyny złoża Mogilno II [gaz] i Góra [paliwa] oraz rozpoczęta w 2014r. eksploatacja pierwszych 2 zbiorników kawernowego magazynu gazu Kosakowo w złożu Mechelinki), a także bezpiecznych podziemnych składowisk niebezpiecznych odpadów” wymienia jedynie pewne możliwości wykorzystania złóż soli kamiennej coraz powszechniejsze na świecie i wskazuje podobne obiekty funkcjonujące już w Polsce (magazyny gazu w Mogilnie i Kosakowie). Bilans nie wymienia magazynu gazu w Kosakowie jako miejsca składowania niebezpiecznych odpadów i żadne dokumenty na ten temat nie są znane autorom Bilansu. 

Wielokrotne rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o możliwości składowania materiałów radioaktywnych w kawernach w Kosakowie przez członków Stowarzyszenia Nasza Ziemia mają na celu wzbudzenie niepokoju wśród mieszkańców. Propagatorzy tej niemożliwej, m.in. z punktu rozwiązań technicznych tezy, podpierają się wyłącznie błędem interpretacyjnym materiałów źródłowych, które autor Prognozy oddziaływania na środowisko wyjaśnił i natychmiast skorygował. Wójt Gminy Kosakowo uważa, że „zmyślone” informacje,  podawane po raz kolejny mediom  przez  Stowarzyszenie Nasza Ziemia, winny być w pierwszej kolejności potwierdzane we właściwych organach i instytucjach.